Image not available

นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม และมอบหมายคณะครูนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง เครดิตภาพ ครูวิชัย แสงเพชร

นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม และมอบหมายคณะครูนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง เครดิตภาพ ครูวิชัย แสงเพชร

>>คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม<<

นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง นำคณะผู้บริหาร และคณะครูสายชั้นอนุบาลถึงสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาดูงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านมาบยางพร จังหวัดระยองเครดิตภาพ ครูสาวิตรีและครูวิชัย

 

 

>>คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม<<

 

พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นประธานในกิจกรรมไหว้ครู โดยมี นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ กิจกรรมภายในพิธีไหว้ครู ได้มีการสักการะบูชาครูของท่านผู้อำนวยการต่อพระเทพศาสนาภิบาล นักเรียนสักการะบูชาครู ท่านผู้อำนวยการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน

16 มิถุนายน 2559 - พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นประธานในกิจกรรมไหว้ครู โดยมี นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ กิจกรรมภายในพิธีไหว้ครู ได้มีการสักการะบูชาครูของท่านผู้อำนวยการต่อพระเทพศาสนาภิบาล นักเรียนสักการะบูชาครู ท่านผู้อำนวยการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน

>>คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม<<

 

 

นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม มอบหมายคุณครูไพรัช ขันธกาญจนศักดิ์ นำนักเรียนแกนนำของโรงเรียนวัดไร่ขิง เข้าร่วมการฝึกอบรมส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและอนุรักษ์แหล่งน้ำ คูคลอง ภายใต้ "โครงการเฝ้าระวังแหล่งน้ำสาธารณะ" ที่จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองไร่ขิง ในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 ณห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลเมืองไร่ขิง

>>ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม<<


นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไขิง(สุนทรอุทิศ) รับคำสั่งแต่งตั้งร่วมเป็นคณะทำงานโครงการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 13 -17 มิ.ย. 2559

ายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) รับคำสั่งแต่งตั้งร่วมเป็นคณะทำงานโครงการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 13 -17 มิ.ย. 2559

>>คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม<<