Image not available

คณะสงฆ์วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา โดยมี คณะสงฆ์-สามเณร ,ส่วนราชการ ประชาชน และนักเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,289 รูป/คน วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ - คณะสงฆ์วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา โดยมี คณะสงฆ์-สามเณร ,ส่วนราชการ ประชาชน และนักเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,289 รูป/คน

 

>>คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม<<

นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง ตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างทางเดิน ที่สร้างใหม่ สำหรับบริการนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ 1 มิถุนายน 2559

>>คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม<<

 

 

นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง ได้หมอบหมาย คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนวัดไร่ขิง นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดับเพลิง โดยมีนายดำรงค์ รอดทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองไร่ขิง เปิดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงให้กับโรงเรียนวัดไร่ขิง เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรม ได้รู้จักและมีทักษะในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้น ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง ได้หมอบหมาย คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนวัดไร่ขิง นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดับเพลิง โดยมีนายดำรงค์ รอดทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิ อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองไร่ขิง เปิดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงให้กับโรงเรียนวัดไร่ขิง เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรม ได้รู้จักและมีทักษะในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้น ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

>>คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม<<

 

 

นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม เข้ารับป้ายโรงเรียน ร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ เพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชน และเพื่อสันติสุขแห่งประเทศชาติ จากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง วันที่ 1 มิถุนายน 2559

>>คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม<<

 

นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนวัดไร่ขิง เข้าร่วมงาน โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วัดไร่ขิงพระอาราหลวง

นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนวัดไร่ขิง เข้าร่วมงาน โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วัดไร่ขิงพระอาราหลวง

>>คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม<<