Image not available

นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง ตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างทางเดิน ที่สร้างใหม่ สำหรับบริการนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ 1 มิถุนายน 2559

>>คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม<<

 

 

นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม เข้ารับป้ายโรงเรียน ร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ เพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชน และเพื่อสันติสุขแห่งประเทศชาติ จากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง วันที่ 1 มิถุนายน 2559

>>คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม<<

 

นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนวัดไร่ขิง เข้าร่วมงาน โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วัดไร่ขิงพระอาราหลวง

นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนวัดไร่ขิง เข้าร่วมงาน โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วัดไร่ขิงพระอาราหลวง

>>คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม<<

 

นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง ได้หมอบหมาย คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนวัดไร่ขิง นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดับเพลิง โดยมีนายดำรงค์ รอดทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองไร่ขิง เปิดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงให้กับโรงเรียนวัดไร่ขิง เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรม ได้รู้จักและมีทักษะในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้น ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง ได้หมอบหมาย คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนวัดไร่ขิง นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดับเพลิง โดยมีนายดำรงค์ รอดทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิ อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองไร่ขิง เปิดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงให้กับโรงเรียนวัดไร่ขิง เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรม ได้รู้จักและมีทักษะในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้น ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

>>คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม<<

 

 

นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนวัดไร่ขิง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพตำบลบ้านท่าพูด จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค จัดกิจกรรมให้ความรู้และนำนักเรียนปฏิบัติการกำจัดยุงลาย เพื่อให้นักเรียนนำไปปฏิบัติในการกำจัดลูกน้ำยุงลายได้ถูกต้องที่บ้าน รวมถึงเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน

นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนวัดไร่ขิง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพตำบลบ้านท่าพูด จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค จัดกิจกรรมให้ความรู้และนำนักเรียนปฏิบัติการกำจัดยุงลาย เพื่อให้นักเรียนนำไปปฏิบัติในการกำจัดลูกน้ำยุงลายได้ถูกต้องที่บ้าน รวมถึงเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน (เครดิต ภาพ / ข้อมูล คุณครูรัตนา แสงโพธิ์แก้ว)

>>คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม<<