Image not available

นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนวัดไร่ขิง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพตำบลบ้านท่าพูด จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค จัดกิจกรรมให้ความรู้และนำนักเรียนปฏิบัติการกำจัดยุงลาย เพื่อให้นักเรียนนำไปปฏิบัติในการกำจัดลูกน้ำยุงลายได้ถูกต้องที่บ้าน รวมถึงเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน

นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนวัดไร่ขิง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพตำบลบ้านท่าพูด จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค จัดกิจกรรมให้ความรู้และนำนักเรียนปฏิบัติการกำจัดยุงลาย เพื่อให้นักเรียนนำไปปฏิบัติในการกำจัดลูกน้ำยุงลายได้ถูกต้องที่บ้าน รวมถึงเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน (เครดิต ภาพ / ข้อมูล คุณครูรัตนา แสงโพธิ์แก้ว)

>>คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม<<

นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงมอบหมาย นางเนตรทราย บัลลังก์ปัทมา รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูโรงเรียนวัดไร่ขิงและนักเรียน ร่วมสวดมนต์ ฟังธรรม เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง

นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงมอบหมาย นางเนตรทราย บัลลังก์ปัทมา รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูโรงเรียนวัดไร่ขิงและนักเรียน ร่วมสวดมนต์ ฟังธรรม เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง (เครดิต ภาพ นายอนุรักษ์ เหลืองวิไล และเทศบาลเมืองวัดไร่ขิง)

>>คลิกชมภทพกิจกรรมเพิ่มเติม<<

 

 

นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง นำคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนวัดไร่ขิง ประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2559 ชี้แจงนโยบายต่างๆของโรงเรียนและตอบข้อซักถามของผู้ปกครอง พร้อมทั้งแจกทุนการศึกษาและเงินเรียนฟรี 15 ปี ตามนโยบายของรัฐบาล

นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง นำคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนวัดไร่ขิง ประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2559 ชี้แจงนโยบายต่างๆของโรงเรียนและตอบข้อซักถามของผู้ปกครอง พร้อมทั้งแจกทุนการศึกษาและเงินเรียนฟรี 15 ปี ตามนโยบายของรัฐบาล (เครดิตภาพ ครูอนุรักษ์)

>>คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม<<