โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)  ได้รับคัดเลือกจากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง  มูลนิธิยุวสถิรคุณ

ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  ระดับภูมิภาค รอบที่  2  เพื่อเข้าคัดเลือกระดับประเทศ  ปี  2559