โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)  ได้รับรางวัลจากการประกวดกิจกรรมสภานักเรียน  กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน  กิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน  ระดับเหรียยญทอง    ระดับชั้นประถมศึกษา  

จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  2