Image not available

นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม เข้ารับป้ายโรงเรียน ร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ เพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชน และเพื่อสันติสุขแห่งประเทศชาติ จากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง วันที่ 1 มิถุนายน 2559

>>คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม<<