นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม มอบหมายคุณครูไพรัช ขันธกาญจนศักดิ์ นำนักเรียนแกนนำของโรงเรียนวัดไร่ขิง เข้าร่วมการฝึกอบรมส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและอนุรักษ์แหล่งน้ำ คูคลอง ภายใต้ "โครงการเฝ้าระวังแหล่งน้ำสาธารณะ" ที่จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองไร่ขิง ในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 ณห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลเมืองไร่ขิง

>>ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม<<