คณะผู้บริหารโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางเนตรทราย บัลลังก์ปัทมา
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารวิชาการ

ว่าที่ ร.ต.ธวัฒน์ ประภาวิทย์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางธนาวรรณ แสวงไวศยสุข
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวกุลฑรี พิกุลแกม
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

คณะครูสายชั้นอนุบาล ๑ โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

นางสาวณัฐณิชา แดงสวัสดิ์
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล ๑

นางกิรณา สุวะยะ
ครู

นางสาวปภาดา ชัยพันธ์
ครู

นางสาวกาญจนา วรรณโพธิ์พร
ครู

นางสาวหฤทัย เยาวบุตร
ครูอัตราจ้าง

คณะครูสายชั้นอนุบาล ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

นางสาวณัฐณิชา แดงสวัสดิ์
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล ๒

นางสาวอารีย์ รูปสม
ครู

นางณัชชา นาวิกะชีวิน
ครู

นางสาวอรอุมา เกตุสวัสดิ์สมคร
ครู

นางสาวศิริวรรณ ลุนกระพี้
ครู

Image not available

นางสาวจิราพร แดนดี
ครู

คณะครูสายประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

นางจุฑา กรรณโม
หัวหน้าสายประถมศึกษาปีที่ ๑

นางกนกอร แซ่เล้า
ครู

นางสาวดรุณี ธัญญสนธิ
ครู

นางสาวสอิ้ง บุญประคอง
ครู

นางสาวพรทิพย์ ไชยรัชฎ์
ครู

Image not available

นางบุญชิต น้อยอำไพ
ครู

Image not available

นางสาวเขมิกา สุขสงวน
ครู

Image not available

นางอุมาภรณ์ สายบุ่งคล้า
ครู

Image not available

นายสราวุธ พันธุ์จินดา
ครู

Image not available

นางสาวสาวิตรี เปาวะสันต์
ครู

คณะครูสายประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

นางสาวรัตนา แสงโพธิ์แก้ว
หัวหน้าสายประถมศึกษาปีที่ ๒

นางกรรณิการ์ สุรธรรมจรรยา
ครู

นางสาวรภกัญ สร้อยทอง
ครู

นางประไพ หลิ่วโรจน์ทรัพย์
ครู

นางสาวเพียงใจ ภู่มาลี
ครู

Image not available

นางมาลัยวรรณ อินทร์บำรุง
ครู

Image not available

นางมาลัย กุลประยงค์
ครู

Image not available

นางสาววิยดา ชาญปรีชา
ครู

Image not available

นางจิราภรณ์ สุขสวงญาติ
ครู

Image not available

นางสาววรรณา สมประชา
ครู

Image not available

นายเอกภัท เจริญสมัย
ครู

คณะครูสายประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available


หัวหน้าสายประถมศึกษาปีที่ ๓

นายวิเชียร เถาว์มูล
ครู

นายสุรศักดิ์ ทองสิมา
ครู

นางสมศรี แก้วกุลฑล
ครู

นายธรรมศักดิ์ สายบุ่งคล้า
ครู

Image not available

นางดวงตา คงปลื้ม
ครู

Image not available

นายสมพล มรกตจินดา
ครู

Image not available

นางสาวพรวิภา แสงสว่าง
ครู

Image not available

นางสาวเบญจพร เรืองหิรัญวนิช
ครู

Image not available

นางศิริอร ชัยภูมิ
ครู

Image not available

นางสาวเกสร รัตเนตร
ครู

คณะครูสายประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

นางสาวธัญญ์นลิน กิติวัฒณ์กนกโชติ
หัวหน้าสายประถมศึกษาปีที่ ๔

นางสาวกมลทิพย์ ตามเสรีวิไล
ครู

นางวารุณี ถีระแก้ว
ครู

นางสาวนิศา วุฒิพรโสภณ
ครู

นางวรินยุพา แสงทองสี
ครู

Image not available

นางจันทนา เจิมสุจริต
ครู

Image not available

สิบตำรวจโทหญิงนริสา นาควิสุทธิ์
ครู

Image not available

นางสาวมลฤดี เพ็งสง่า
ครู

Image not available

นายไพรัช ขันธกาญจนศักดิ์
ครู

Image not available

นายวิชัย แสงเพชร
ครู

Image not available

นางประภาศรี ทองสาธิต
ครู

Image not available

นางพัชรินทร์ คุณกระมุท
ครู

คณะครูสายประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

นางสุรภี ทองแท้
หัวหน้าสายประถมศึกษาปีที่ ๕

นางสาวสุปราณี ภู่มาลี
ครู

นางสาวกัญญา นิยม
ครู

นางสาวณัฐวรรณ ศรีสุทธี
ครู

นางรัตนา กิจสกุล
ครู

Image not available

นางวาสนา หงวนบุญมาก
ครู

Image not available

นางสาวมนัสนันท์ ปัถวี
ครู

Image not available

นางรุ่งนภา นิลรักษา
ครู

Image not available

นางสาวสิริพันธ์ สาบัว
ครู

Image not available

นายณัฐกรณ์ นวลสุวรรณ
ครู

คณะครูสายประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

นางสุนันทา สาเพิ่มทรัพย์
หัวหน้าสายประถมศึกษาปีที่ ๖

นางสาวพัฒน์นรี ทองเมืองหลวง
ครู

นางพนาวรรณ แย้มประยูร
ครู

นางขนิษฐา ห้วงหงษ์ทอง
ครู

นายอนุรักษ์ เหลืองวิไล
ครู

Image not available

นางกัญญาณี สาเกผล
ครู

Image not available

นายวุฒิพงษฺ องคะศาสตร์
ครู

Image not available

นางสาวกรรณิกา แก่นศิริ
ครู

Image not available

นางสาวนิตยา คชโส
ครู

Image not available

นางสาวจุฑามาศ จุลอมร
ครู

Couldn't create the required cache dir: /home/icte/domains/wrks.ac.th/public_html/media/nextend/cache/image/n1627687800/ Please make sure that the folder writeable by PHP!171