• ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

   โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)  เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๖บนที่ดินของวัดไร่ขิง (ที่ธรณีสงฆ์)จำนวน ๙ ไร่ ๑ งาน ๑๒ ตารางวา ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ ๕๑ หมู่ ๒ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ ๗๓๒๑๐ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เขตพื้นที่บริการ ๑๐ หมู่บ้าน คือ ตำบลไร่ขิง จำนวน ๖ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑,๒, ๓, ๔, ๕ และ ๑๔ ตำบลท่าตลาด จำนวน ๔ หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ ๔, ๕, ๖ และ ๗

 

 • สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

อักษรย่อ                  ว.ร.ข.
ปรัชญา                    ภูมิธรรม นำ ภูมิรู้                  
คำขวัญ                    มารยาทดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
สีประจำโรงเรียน      ม่วง-ขาว
สัญลักษณ์               หลวงพ่อวัดไร่ขิง

 

 • ที่ตั้งและผังการเดินทาง

ที่ตั้งโรงเรียน      ๕๑ หมู่ ๒ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ ๗๓๒๑๐
ขนาดโรงเรียน    ขนาดใหญ่พิเศษ
ขนาดพื้นที่         เขตพื้นที่ธรณีสงฆ์วัดไร่ขิง พระอารามหลวง
เปิดสอนระดับ    ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

 

 • สภาพพื้นที่ชุมชนโดยรอบ
 1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเจริญ  การคมนาคมสะดวก มีประชากรประมาณ 26,457คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่  วัด  โรงพยาบาล  อาชีพหลักของชุมชน คือ  รับจ้าง  เนื่องจาก  มีโรงงานอุตสาหกรรมมาก ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป   คือ งานประจำปีนมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิง  การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
 2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ป.6  ร้อยละ  71.67  ประกอบอาชีพรับจ้าง  ร้อยละ 98. 81 นับถือศาสนาพุทธ   นอกนั้นนับถือศาสนาคริสต์และอิสลาม ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี  5,000  -  10,000  บาท
 3. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)   อยู่ในบริเวณวัด  ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าอาวาสอย่างดียิ่ง อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้และสถานประกอบการ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย  แต่นักเรียนมีจำนวนมากและมาจากครอบครัวที่แตกต่างกันทำให้การอบรมด้านความมีระเบียบวินัยเป็นไปด้วยความยากลำบาก ครูต้องติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด  และผู้ปกครองมีการย้ายถิ่นฐาน ทำให้มีนักเรียนย้ายเข้า -  ย้ายออกเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาด้านการเรียนและการให้บริการ

 

 • การติดต่อสื่อสาร

สำนักงาน                ๐-๓๔๓๒-๑๒๒๔
โทรสาร                   ๐-๓๔๒๒-๕๔๒๔
E-Mail:                   Watraikhing04059.136@gmail.com
Website:                  www.wrks.ac.th

 

 • ข้อมูลอาคารสถานที่               
 1. อาคารเรียน                      จำนวน 4 หลัง
 2. อาคารโดมเอนกประสงค์    จำนวน 1 หลัง
 3. ส้วม                                  จำนวน 1 หลัง
 4. สนามเด็กเล่น                    จำนวน 1 สนาม
 5. บ้านพักครู                         จำนวน 10 ชุด
 6. ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป      จำนวน 1 หลัง

 

 • ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี
 1. คอมพิวเตอร์     จำนวน 196 เครื่อง (ใช้เพื่อการเรียนการสอน 166 เครื่อง /คอมพิวเตอร์พกพา 9 เครื่อง /PC 157 เครื่อง/ ใช้ในสำนักงาน 30 เครื่อง)
 2. เครื่องถ่ายเอกสาร    จำนวน 7 เครื่อง
 3. กระดานอัจฉริยะ       จำนวน 2 เครื่อง
 4. โทรทัศน์                   จำนวน 86 เครื่อง
 5. โปรเจคเตอร์             จำนวน  3  ชุด

     โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) ได้แบ่งการบริหารงานเป็น  ๔ ฝ่าย ได้แก่  ฝ่ายการบริหารวิชาการ  ฝ่ายการบริหารงานงบประมาณ  ฝ่ายการบริหารงานบุคลากรและฝ่ายการบริหารงานทั่วไปผู้บริหารยึดหลักการบริหาและเทคนิคการบริหาร “การทำงานเป็นทีม และปฏิบัติงานตามความสามารถความถนัดของบุคลากร” โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการคิด  การวางแผนงาน แผนการปฏิบัติการ  มีการกำกับดูแลติดตา  ประเมินผล  สร้างความตระหนักแก่บุคลากร  รักเชิดชูหน่วยงาน  ให้เกียรติซึ่งกันและกัน  แสวงหาความมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรเอกชนอื่นๆ  และปฏิบัติงานที่ตอบสนองนโยบายของต้นสังกัด โดยโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)ได้จัดวางทิศทางองค์กร  โดยกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และเป้าหมายผลผลิตหลัก  ดังนี้

 • วิสัยทัศน์(Vision)

     โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)  มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  เชิดชูวัฒนธรรมไทย

     พร้อมก้าวสู่อาเซียน  ผู้เรียนมีวินัย  ใฝ่ในธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

 • อัตลักษณ์

     “นักเรียนมีวินัยใฝ่คุณธรรม ”

 • คำจำกัดความของอัตลักษณ์

     นักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)  เป็นผู้มีวินัยในตนเอง  ทั้งใน  นอกโรงเรียน  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น  สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้  รักการออม  ตระหนักรู้ในหลักธรรม  นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข  บูรณาการกับความพอเพียง

 • ตังบ่งชี้ / ตัวชี้วัด
 1. ครูจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้กับองค์ความรู้ด้าน การเสริมสร้างวินัยในตนเอง
 2. โรงเรียนจัดทำโครงการและกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น  รักการออมและตระหนักในความพอเพียง
 3. นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้จากปราชญ์ท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิต ที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 4. นักเรียนได้เรียนรู้จริงจากการปฏิบัติ ตามแนวทางความพอเพียงโดยผ่านทางกิจกรรมและหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ
 5. นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมที่เสริมสร้างความมีวินัย ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ส่วนรวมและสังคม
 6. นักเรียนสามารถดำเนินชีวิต  สอดคล้องตามหลักธรรมอย่างมีเหตุผล
 • เอกลักษณ์

     “โรงเรียนส่งเสริมหลักธรรม”

 • โครงการ / กิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นอัตลักษณ์
 1. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน

กิจกรรม     1. กิจกรรมสภานักเรีย

                  2.กิจกรรมกลุ่มสีรักษ์โรงเรียน

                  3. พี่น้องครองใจ

                  4. กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา

                  5.  กิจกรรมตำรวจน้อย

                  6.  กิจกรรม  TO  BE NUMBER  ONE

2.  โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

กิจกรรม     1.  กิจกรรมดูและรักษาปฐมพยาบาลเบื้องตน

                  2.  ตรวจสุขภาพนักเรียน  ความสะอาดร่างกาย  เครื่องแต่งกาย

                  3.  กิจกรรมกำจัดเหา

                  4.  กิจกรรมยิ้มสวย  ฟันดี

                  5.  กิจกรรมสุขาน่าใช้

                  6.  กิจกรรมกายบริหารตอนเช้า

                  7.  กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี  ครูและบุคลากร

3.  โครงการพัฒนาทักษะในการทำงานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

กิจกรรม     1. กิจกรรมธนาคารโรงเรียน

                  2. กิจกรรมโครงงาน

                  3. กิจกรรมโครงงาน

4. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนและค่านิยมที่พึงประสงค์ (วิถีพุทธ)

กิจกรรม     1. ค่ายพุทธบุตร

                  2. กิจกรรมการอบรมวินัยและคุณธรรมประจำสัปดาห์

                  3. กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและชาติ

                  4. กิจกรรมโรงเรียนศีล  5

                  5. กิจกรรมคณะกรรมการประหยัดพลังงาน

                  6. กิจกรรมลูก/ศิษย์กตัญญู                

5.  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

กิจกรรม     1. กิจกรรมหลักธรรม

                  2. พัฒนาแหล่งเรียนรู่นอกห้องเรียน/ในห้องเรียน  

 • พันธกิจ (Misson)
 1. จัดการเรียนรู้โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมและได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามเกณฑ์    มาตรฐานอย่างทั่งถึ'
 2. ส่งเสริม พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย การรักการออม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย
 3. จัดหาและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้ โดยระดมทรัพยากรจากชุมชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
 5. พัฒนาและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและพัฒนาครูให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพครู
 6. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบสามารถเชื่องโยงเครือข่ายในหน่วยงานทุกระดับ
 7. ประชาสัมพันธ์สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลากหลายช่องทาง
 • เป้าประสงค์ (Objectives)
 1. นักเรียนมีความรู้ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
 2. นักเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง
 3. นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตที่ดี
 4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย และค่านิยมที่พึงประสงค์เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
 5. นักเรียนจบการศึกษาในเวลาที่กำหนดและไม่ออกกลางคัน
 6. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
 7. สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สมบูรณ์ครบถ้วน
 8. ครูได้รับการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
 9. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 10. สถานศึกษาเป็นแหล่งบริการและแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
 11. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นครูมืออาชีพ
 12. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจ ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
 13. มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยพอเพียง
 14. ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากร
 15. โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ
 16. มีการบริหารจัดการทรัพยากรที่คุ้มค่าและมีคุณภาพ
 • กลยุทธ์ระดับองค์กร (STRATEGY)

กลยุทธ์ข้อ 1   ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่งถึงครอบคลุมทุกเป้าหมาย

กลยุทธ์ข้อ 2   ส่งเสริมให้บุคลากรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการอย่างเต็มรูปแบบ

กลยุทธ์ข้อ 3   พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีคุณภาพเป็นรูปธรรมโดยคำนึงถึงมาตรฐานการศึกษาในระดับชาติ

กลยุทธ์ข้อ  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะ เทคโนโลยี เพื่อนำมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ข้อ 5   ส่งเสริมให้มีระบบนิเทศภายในที่เป็นระบบ

กลยุทธ์ข้อ 6   สนับสนุนให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการศึกษา

กลยุทธ์ข้อ 7   พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความสามารถและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น

 • คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนของสถานศึกษา
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์สุจริต
 3. มีวินัย
 4. ใฝ่เรียนรู้
 5. อยู่อย่างพอเพียง
 6. มุ่งมั่นในการทำงาน
 7. รักความเป็นไทย
 8. มีจิตสาธารณะ
 9. มีความกตัญญู