โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)

ดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ให้กับนักเรียน