อนุบาลใหม่

โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)  ปรับปรุงอาคารอนุบาลเพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

 

ห้องสมุดโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)

อ่านเถิดเด็กไทยอ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี