โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)

                    วันที่  25  พฤศจิกายน  2559   จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนทั้งลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  กิจกรรมโครงงานอาชีพ  กิจกรรม STEM  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่ทศวรรตที่  21  นำเสนอผลงานโดยชั้นอนุบาล  2

 

 

 

กิจกรรมโครงงานอาชีพบูรณาการ STEM ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  สายชั้นประถมศึกษาปีที่  1