อนุบาลใหม่

โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)  ปรับปรุงอาคารอนุบาลเพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน