ห้องสมุดโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)

อ่านเถิดเด็กไทยอ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี