กิจกรรมโครงงานอาชีพบูรณาการ STEM ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  สายชั้นประถมศึกษาปีที่  1