รับโล่และประกาศเกียรติคุณบุคคลและหน่วยงานดีเด่น

จังหวัดนครปฐม