• ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

   โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)  เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๖บนที่ดินของวัดไร่ขิง (ที่ธรณีสงฆ์)จำนวน ๙ ไร่ ๑ งาน ๑๒ ตารางวา ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ ๕๑ หมู่ ๒ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ ๗๓๒๑๐ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เขตพื้นที่บริการ ๑๐ หมู่บ้าน คือ ตำบลไร่ขิง จำนวน ๖ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑,๒, ๓, ๔, ๕ และ ๑๔ ตำบลท่าตลาด จำนวน ๔ หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ ๔, ๕, ๖ และ ๗

 

 • สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

อักษรย่อ                  ว.ร.ข.
ปรัชญา                    ภูมิธรรม นำ ภูมิรู้                  
คำขวัญ                    มารยาทดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
สีประจำโรงเรียน      ม่วง-ขาว
สัญลักษณ์               หลวงพ่อวัดไร่ขิง

 

 • ที่ตั้งและผังการเดินทาง

ที่ตั้งโรงเรียน      ๕๑ หมู่ ๒ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ ๗๓๒๑๐
ขนาดโรงเรียน    ขนาดใหญ่พิเศษ
ขนาดพื้นที่         เขตพื้นที่ธรณีสงฆ์วัดไร่ขิง พระอารามหลวง
เปิดสอนระดับ    ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

 

 • สภาพพื้นที่ชุมชนโดยรอบ
 1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเจริญ  การคมนาคมสะดวก มีประชากรประมาณ 26,457คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่  วัด  โรงพยาบาล  อาชีพหลักของชุมชน คือ  รับจ้าง  เนื่องจาก  มีโรงงานอุตสาหกรรมมาก ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป   คือ งานประจำปีนมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิง  การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
 2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ป.6  ร้อยละ  71.67  ประกอบอาชีพรับจ้าง  ร้อยละ 98. 81 นับถือศาสนาพุทธ   นอกนั้นนับถือศาสนาคริสต์และอิสลาม ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี  5,000  -  10,000  บาท
 3. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)   อยู่ในบริเวณวัด  ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าอาวาสอย่างดียิ่ง อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้และสถานประกอบการ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย  แต่นักเรียนมีจำนวนมากและมาจากครอบครัวที่แตกต่างกันทำให้การอบรมด้านความมีระเบียบวินัยเป็นไปด้วยความยากลำบาก ครูต้องติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด  และผู้ปกครองมีการย้ายถิ่นฐาน ทำให้มีนักเรียนย้ายเข้า -  ย้ายออกเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาด้านการเรียนและการให้บริการ

 

 • การติดต่อสื่อสาร

สำนักงาน                ๐-๓๔๓๒-๑๒๒๔
โทรสาร                   ๐-๓๔๒๒-๕๔๒๔
E-Mail:                   Watraikhing04059.136@gmail.com
Website:                  www.wrks.ac.th

 

 • ข้อมูลอาคารสถานที่               
 1. อาคารเรียน                      จำนวน 4 หลัง
 2. อาคารโดมเอนกประสงค์    จำนวน 1 หลัง
 3. ส้วม                                  จำนวน 1 หลัง
 4. สนามเด็กเล่น                    จำนวน 1 สนาม
 5. บ้านพักครู                         จำนวน 10 ชุด
 6. ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป      จำนวน 1 หลัง

 

 • ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี
 1. คอมพิวเตอร์     จำนวน 196 เครื่อง (ใช้เพื่อการเรียนการสอน 166 เครื่อง /คอมพิวเตอร์พกพา 9 เครื่อง /PC 157 เครื่อง/ ใช้ในสำนักงาน 30 เครื่อง)
 2. เครื่องถ่ายเอกสาร    จำนวน 7 เครื่อง
 3. กระดานอัจฉริยะ       จำนวน 2 เครื่อง
 4. โทรทัศน์                   จำนวน 86 เครื่อง
 5. โปรเจคเตอร์             จำนวน  3  ชุด